Mindira

Datum: 1 februari 2024 

Personuppgiftspolicy 

 
§ 1. Bakgrund 

Denna personuppgiftspolicy (”Policyn”) anger regler och riktlinjer kring hur personuppgifter ska hanteras på Mindira.nu(s) webbplats (www.mindira.nu). Policyn anger hur personuppgifter samlas in, hur de används, hur webbplatsens användare har kontroll över hantering av sina personuppgifter samt hur de kan komma i kontakt med ansvarig vid frågor. 

Policyn är tillämplig på alla delar av webbplatsen. 

 
§ 2. Syfte 

Syftet med policyn är att tillhandahålla webbplatsens användare information kring hur deras personuppgifter kan komma att hanteras på webbplatsen. 

 
§ 3. Definition av personuppgifter 

Till begreppet personuppgift hör all information som, antingen direkt eller indirekt, kan identifiera en levande fysisk person. Med direkta personuppgifter förstås sådant som ensamt kan identifiera en viss person medan indirekta personuppgifter kan identifiera en person tillsammans med andra personuppgifter. 

 
§ 4. Samtycke 

a) Inhämta samtycke 

För att personuppgifter ska få behandlas måste först ett samtycke inhämtas från webbplatsens användare. Samtycket ska vara informativt och tydligt så att samtliga användare förstår innebörden med det. 

Vi inhämtar samtycke på följande sätt:  

Samtycke inhämtas genom att en 
besökare klickar i en ruta vid skapandet av 
en användarprofil. 

b) Återkalla samtycke 

En användare som lämnat sitt samtycke kan när som helst återkalla detta, vilket görs på följande sätt: Avsluta sitt medlemskap och konto. 

________ 

c) Rätt att få sina personuppgifter raderade 

När samtycket har återkallats kan användaren, om så önskas, även begära att hens information raderas från webbplatsens samtliga servrar. Detta görs genom att kontakta vårt dataskyddsombud via e-post, personuppgifter@mindira.nu. 

 
§ 5. Behandling av personuppgifter 

a) Personuppgifter som behandlas 

Följande personuppgifter samlas in på webbplatsen och behandlas av oss: 

Namn, 
Personnummer, 
IP-adress, 
E-postadress. 

b) Anledning till behandling av personuppgifter 

Personuppgifterna sparas och behandlas till följande syften: 

Personuppgifterna behandlas i syfte 
att uppfylla avtalsenliga krav. 
Personuppgifterna behandlas i samband 
med registrering av medlemskonto. 

c) Personuppgifterna delas med 

Personuppgifterna kommer att hållas inom företaget och således inte lämnas ut till tredje part förutom till myndigheter vid tex polisanmälan, tvist och djurförbud 

d) Period som personuppgifter sparas 

Personuppgifterna får endast sparas så länge det behövs för ändamålet. De kommer som längst sparas enligt följande: 

Samtliga personuppgifter sparas så länge medlemskontot är aktivt. 
Vill man avsluta sitt konto så raderas alla personuppgifter. 

När ovan nämnd period har passerat måste nytt samtycke inhämtas för fortsatt behandling av personuppgifter. 

 
§ 6. Säkerhet och kryptering 

Webbplatsen har ett SSL-certifikat (Secure Socket Layer) som säkerställer att användarnas personuppgifter överförs på ett säkert och konfidentiellt sätt genom att informationen krypteras. Webbplatsen har vidare vidtagit lämpliga säkerhetsåtgärder för att förhindra att personuppgifter som lagras på webbplatsen går förlorade eller används på ett olämpligt eller olagligt sätt. Tillgången till de personuppgifter som samlas in begränsas till behöriga personer och informationen kommer behandlas konfidentiellt. 

Uppstår en personuppgiftsincident kommer berörd användare att meddelas samt Integritetsskyddsmyndigheten att rapporteras. 

 
§ 7. Användarnas rättigheter 

a) Rätt till registerutdrag 

Efter lämnat samtycke har webbplatsens användare rätt att få ett registerutdrag med bekräftelse på huruvida personuppgifterna är under behandling. Behandlas personuppgifterna har användaren rätt att få tillgång till dem. 

Registerutdrag begärs ut av vårt dataskyddsombud Tina Berg via e-post, personuppgifter@mindira.nu. 

Registerutdraget lämnas ut i skriftlig form, antingen digitalt eller på post. 

b) Rätt till information och rätt till rättelse 

Efter lämnat samtycke har webbplatsens användare rätt att vända sig till oss för att få veta vilka personuppgifter som finns lagrade samt få felaktiga uppgifter ändrade. Saknas någon uppgift har användarna även rätt att komplettera detta. 

c) Rätt till begränsning av behandling 

I vissa fall kan en person, vars personuppgifter det gäller, kräva att behandlingen av dessa ska begränsas. Så är fallet, t.ex. när personen i fråga redan begärt rättelse p.g.a. felaktiga uppgifter. Under tiden för detta kan då även behandlingen av de felaktiga uppgifterna begränsas. 

d) Dataportabilitet 

I vissa fall har en person som lämnat ut sina personuppgifter en rätt att få dessa flyttade till annan, exempelvis medietjänst. Den som först tagit emot personuppgifterna ska då underlätta en sådan överflyttning. 

e) Rätt att göra invändningar 

I vissa fall har en person rätt att göra invändningar mot hur hens personuppgifter behandlas. Detta gäller när personuppgifterna behandlas för att utföra en uppgift av allmänt intresse, som ett led i myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning. 

f) Rätt till radering 

Webbplatsens användare har rätt att få sina personuppgifter raderade om så önskas. Det finns undantag då denna rättighet inskränks men i följande fall måste uppgifterna raderas: 

– Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlats in för, 
– Om samtycket återkallas, 
– Om personuppgifterna används för direktmarknadsföring och användaren motsätter sig det, 
– Om de inte finns berättigade skäl som väger tyngre än den enskildes intresse att radera informationen, 
– Om personuppgifterna har behandlats olagligt, 
– Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet, 
– Om personuppgifterna har samlats in i samband med att en minderårig skapar en profil i ett socialt nätverk. 

g) Automatiserat beslutsfattande 

Användarna har rätt att inte bli föremål för automatiserade beslut, om sådant beslut kan ha rättsliga följder för den enskilde eller på liknande sätt i betydande grad påverka denne. 

h) Identifiering 

Om en användare begär ut information eller begär att information raderas måste personen i fråga identifieras. Detta görs på följande sätt: 

Du raderar ditt medlemskonto i din profil och då raderas även samtliga personuppgifter. 

i) Klagomål 

Anser en användare att dennes personuppgifter behandlas i strid med GDPR på webbplatsen kan ett klagomål lämnas in i första hand till oss och i andra hand till Integritetsskyddsmyndigheten. 

j) Skadestånd 

Vid en situation där en användares personuppgifter har behandlats i strid med GDPR kan det uppstå rätt till skadestånd. En skadeståndstalan kan föras i allmän domstol med tingsrätten som första instans. 

 
§ 8. Ändringar i policyn 

Den här policyn publicerades den 1 februari 2024. 

Denna policy kan komma att ändras varför webbplatsens användare uppmanas att läsa igenom policyn med jämna mellanrum. 

Användarna kommer även meddelas om ändringar på följande sätt: 

Vid ändringar i policyn medlemmar att kommer meddelas genom en notis på vår första sida. 

 
§ 9. Kontakt 

Vid frågor som rör hemsidan och dess innehåll ska vårt dataskyddsombud kontaktas via e-post, personuppgifter@mindira.nu. 

Svarstid för e-post:ca 3-5 arbetsdagar. 

Logga in

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.

Medlemskap

An active membership is required for this action, please click on the button below to view the available plans.