Mindira

1 februari 2024 

Användarvillkor 

§ 1. INLEDNING 

Dessa användarvillkor gäller för www.mindira.nu. Läs noga igenom samtliga villkor innan du går vidare. Genom att acceptera dessa villkor samtycker du till att ingå ett juridiskt bindande avtal med Mindira.nu 

Om du inte accepterar våra villkor ska samtycke inte lämnas, webbplatsen och dess tjänster kommer vid en sådan situation inte kunna användas. 

Önskas ingånget avtal sägas upp kan det göras på följande sätt: 

Medlemskapet sägs upp i din användarprofil. 

Nedan angivna villkor kan komma att ändras. Innan eventuella ändringar träder i kraft meddelas användarna enligt följande: 

Vid ändringar i policyn medlemmar att kommer meddelas via e-post samt genom en notis på vår första sida. 

 
§ 2. SYFTE 

Syftet med webbplatsen är e-handel enligt följande: 

Annonstjänst 

 
§ 3. EGENDOMSRÄTT TILL WEBBPLATSEN 

Webbplatsen ägs Fridhemsgård Stuteri samt hanteras av Mindira.nu i egenskap av juridisk person med säte i Laholm. 

 
§ 4. ANVÄNDARVILLKOR 

a) Webbplatsen och dess innehåll är tillgängligt för alla personer över 15 år, som lagligt kan ingå avtal. 

b) Det är oacceptabelt att uppträda kränkande, hotfullt, diskriminerande, pornografiskt eller på annat sätt oanständigt på webbplatsen. 

 
§ 5. IMMATERIALRÄTT 

Det upphovsrättsligt skyddade material som finns tillgängligt på webbplatsen får inte användas utan tillstånd från upphovsmannen. Användarna tillåts således inte kopiera, distribuera, kommersiellt exploatera, reproducera eller på annat sätt dra nytta från sådant material. 

 
§ 6. BETALNING 

Bortsett från betalning vid köp av tjänster kan/ska följande avgifter betalas vid användning av webbplatsen: 

Medlemsavgift skall betalas av samtliga medlemmar. 
Medlemsavgiften är en engångskostnad. 

Stripe ansvarar för all betalningshantering och debitering sker enligt följande: 

Via kontokort, kreditkort eller Swish. 

 
§ 7. PERSONUPPGIFTSPOLICY 

a) Webbplatsen förbinder sig att följa Dataskyddsförordningen (GDPR) vars syfte bl.a. är att skydda den enskildes grundläggande rättigheter och friheter. 

b) Personuppgifter som kommer/kan komma att behandlas 

Genom att acceptera dessa användarvillkor samtycker användaren till behandling av personuppgifter enligt följande: 

Användarnas namn, personnummer, 
adress, telefonnummer och e-postadress. 

Känsliga personuppgifter tillåts inte samlas in och behandlas. 

c) Hur personuppgifterna kommer behandlas 

Personuppgifterna kommer behandlas till följande syften: 

Personuppgifter kommer att behandlas för att verifiera korrekt identitet samt vid alla eventuella brott. 

d) Tredje man 

Användarnas personuppgifter kommer inte lämnas ut till tredje man, om det inte krävs p.g.a. tvingande regler, order från domstol eller för att kunna fullfölja konsumenters köp. 

e) Period som personuppgifterna kommer sparas 

Personuppgifterna kommer som längst att sparas under följande period: 

Personuppgifterna sparas så länge medlemskontot är aktivt. 

f) Kryptering 

Webbplatsen har ett SSL-certifikat (Secure Socket Layer) som säkerställer att användarnas personuppgifter överförs på ett säkert och konfidentiellt sätt genom att informationen krypteras. 

g) Användarnas rättigheter 

Rätt till registerutdrag 

Efter lämnat samtycke har användarna rätt att få ett registerutdrag med bekräftelse på huruvida personuppgifterna är under behandling. Behandlas personuppgifterna har användarna rätt att få tillgång till dem. 

Registerutdrag begärs ut av vårt dataskyddsombud Tina Berg över via e-post, personuppgifter@mindira.nu. 

Registerutdraget lämnas ut i skriftlig form, antingen digitalt eller på post. 

Rätt till information och rätt till rättelse 

Efter lämnat samtycke har användarna rätt att vända sig till Mindira.nu för att få veta vilka personuppgifter som finns lagrade samt få felaktiga uppgifter ändrade. Saknas någon uppgift har användarna även rätt att komplettera dem. 

Rätt till begränsning av behandling 

I vissa fall kan en person, vars personuppgifter det gäller, kräva att behandlingen av dessa ska begränsas. Så är fallet, t.ex. när personen i fråga redan begärt rättelse p.g.a. felaktiga uppgifter. Under tiden för detta kan då även behandlingen av de felaktiga uppgifterna begränsas. 

Dataportabilitet 

I vissa fall har en person som lämnat ut sina personuppgifter en rätt att få dessa flyttade till annan, exempelvis medietjänst. Den som först tagit emot personuppgifterna ska då underlätta en sådan överflyttning. 

Rätt att göra invändningar 

I vissa fall har en person rätt att göra invändningar mot hur hens personuppgifter behandlas. Detta gäller när personuppgifterna behandlas för att utföra en uppgift av allmänt intresse, som ett led i myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning. 

Rätt till radering 

Användarna har en rätt att få sina personuppgifter raderade om så önskas. Det finns undantag då denna rättighet inskränks men i följande fall måste uppgifterna raderas: 

– Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlats in för, 
– Om samtycket återkallas, 
– Om personuppgifterna används för direktmarknadsföring och användaren motsätter sig det, 
– Om de inte finns berättigade skäl som väger tyngre än den enskildes intresse att radera informationen, 
– Om personuppgifterna har behandlats olagligt, 
– Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet, 

Önskar en användare få sina personuppgifter raderade ska hen radera sitt medlemskonto. 

 
§ 8. COOKIES 

Webbplatsen använder sig av cookies. Detta innebär att information kan komma att lagras i användarnas webbläsare när de besöker webbplatsen. Syftet med detta är att webbplatsen ska känna igen en användares dator, föra statistik och i sin tur förbättra användarupplevelsen. 

En cookie är en liten textfil som gör det möjligt att identifiera en användares kommunikationsmedel utan att lagra personuppgifter. Det finns två olika typer av cookies, tidsbegränsade och sessionscookies. Tidsbegränsade cookies sparas under en längre tid och kan t.ex. användas för att visa användaren sådant innehåll som tidigare missats. Sessionscookies raderas när webbplatsen/webbläsaren stängs ned. Denna typ av cookies kan lagra information såsom valt språk och medför att användare inte behöver välja om detta på nytt varje gång de klickar sig vidare på webbplatsen. 

Cookies används på webbplatsen till följande syfte/-n: 

________ 

Användaren måste aktivt acceptera att ta emot cookies. Lämnas ingen accept kan användaren stöta på problem på www.mindira.nu. En person som önskar undvika cookies eller vill bli varnad innan de lagras kan ändra detta själv i inställningarna på sin enhet. 

 
§ 9. ANVÄNDARES AVTALSBROTT 

En användare som bryter mot vad som framgår av dessa användarvillor hanteras enligt följande: 

Medlemmen blir avstängd från 
webbplatsen under två veckor om 
avtalsbrottet är av mindre art och 
permanent om det är ett grovt avtalsbrott. 

 
§ 10. FRISKRIVNING & ANSVARSBEGRÄNSNING 

Mindira.nu som äger webbplatsen, www.mindira.nu, friskriver sig från följande juridiska ansvar: 

I den utsträckning de inte strider mot 
lag ska Mindira.nu och dess personal inte hållas ansvarig för förlust av 
data samt straffmässiga skadestånd som 
rör material på webbplatsen. 

 
§ 11. JURISDIKTION 

Webbplatsen, www.mindira.nu, drivs från Sverige och användarvillkoren styrs av svensk lag. 

 
§ 12. KONTAKT 

Vid frågor som rör webbplatsen och dess innehåll nås vi via e-post kontakt@mindira.nu. 

För frågor gällande behandling av personuppgifter ska vårt dataskyddsombud kontaktas. 

 

 

Logga in

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.

Medlemskap

An active membership is required for this action, please click on the button below to view the available plans.